DELAVNICA ''Mikrobiota in njen vpliv na zdravje''

13.05.2020 - 10:00 do 12:00
Skype
Datum objave: 
07.05.2020

D E L A V N I C A

''Mikrobiota in njen vpliv na zdravje''

 

Prof. dr. Dušanka Mičetić Turk

Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta

 

Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede organizira delavnico na daljavo o vplivu mikrobiote na zdravje v okviru študentskega projekta »Koristni mikroorganizmi in fermentirana živila - Poznavanje in vpliv na zdravje (FERMICRO)«,

 

ki bo v sredo, 13. maja 2020 od 10:00 do 12:00 ure preko aplikacije Skype.

 

Delavnica je namenjena zaposlenim in študentom na UM FZV ter drugim. Kotizacije ni.

Prosimo Vas, da svojo prisotnost na delavnici potrdite najkasneje do 11. maja 2020 na elektronski naslov sabina.fijan@um.si in navedite vaše uporabniško ime za Skype.

Vljudno vabljeni k udeležbi!


 
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
 
Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa kot neposredna potrditev operacije »Odprt, odziven in kakovosten sistem visokega šolstva - Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – Po kreativni poti do znanja 2016 - 2020«, prednostne osi 10.: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe 10.1: Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja 3: Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.