DELAVNICA "Fermentacija: izkušnje podjetja Borgla"

15.05.2020 - 14:00 do 16:00
Skype
Datum objave: 
07.05.2020

D E L A V N I C A

Fermentacija: izkušnje podjetja Borgla

 

Marko Borko

Borgla, kreativa in storitve, d.o.o.

 

Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede organizira delavnico na daljavo o fermentaciji in izkušnjah podjetja Borgla v okviru študentskega projekta »Koristni mikroorganizmi in fermentirana živila - Poznavanje in vpliv na zdravje (FERMICRO)«,

 

ki bo v petek, 15. maja 2020 od 14:00 do 16:00 ure preko aplikacije Skype.

 

Delavnica je namenjena zaposlenim in študentom na UM FZV ter študentom Univerze v Mariboru. Kotizacije ni.

 

Prosimo Vas, da svojo prisotnost na delavnici potrdite najkasneje do 13. maja 2020 na elektronski naslov sabina.fijan@um.si in navedite vaše uporabniško ime za Skype.

Vljudno vabljeni k udeležbi!

 

 

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa kot neposredna potrditev operacije »Odprt, odziven in kakovosten sistem visokega šolstva - Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – Po kreativni poti do znanja 2016 - 2020«, prednostne osi 10.: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe 10.1: Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja 3: Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.