COVID-19

 

 

NAČIN IZVEDBE PEDAGOŠKEGA PROCESA (PREDAVANJA, SEMINARJI, VAJE)

Študijski proces se izvede v ŽIVO OB UPOŠTEVANJU POGOJA PCT.

DOLŽNOST IZPOLNJEVANJA POGOJA PCT IN NOŠENJA ZAŠČITNE MASKE

 

V skladu z Odlokom o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS, št. 174/21; v nadaljevanju: Odlok) morajo vse osebe, ki vstopajo v stavbe UM in ne spadajo med izjeme, ki so določene z Odlokom, izpolnjevati pogoj PCT. Pogoj PCT je izpolnjen, če se osebe izkažejo z veljavnim osebnim dokumentom in razpolagajo z enim izmed dokazil, ki so določene v Odloku. Prav tako morajo vse osebe na podlagi 11. člena Odloka pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih uporabljati zaščitne kirurške maske ali maske tipa FFP2 (v nadaljevanju: zaščitna maska). Uporaba zaščitne maske ni obvezna le za višje in visokošolske učitelje, kadar predavajo za zaščitno pregrado iz stekla ali podobnega materiala, ter za študente pri pouku športne vzgoje in pouku športa.

Univerza v Mariboru skladno z 2. členom Odloka o načinu ugotavljanja izpolnjevanja pogojev prebolevnosti, cepljenosti in testiranja v zvezi z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS, št. 126/21) preko pooblaščenih oseb ob vstopu v stavbe preverja izpolnjevanje pogoja PCT. Pri osebah, ki kot dokazilo o izpolnjevanju predložijo digitalno COVID potrdilo EU v digitalni ali papirnati obliki, opremljeno s kodo QR (EU DCP), se ustreznost potrdila preverja z uporabo aplikacije za odčitavanje kode QR, ki jo zagotavlja in z njo upravlja NIJZ. Če se kot dokazilo o izpolnjevanju pogoja PCT predloži drugo potrdilo oziroma dokazilo v skladu z vladnimi odloki (npr. dokazilo o cepljenju zoper COVID-19 ali dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od deset dni, razen če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od 180 dni), se izpolnjevanje pogoja PCT preverja z vpogledom v to potrdilo oziroma dokazilo. Študenti lahko izpolnjevanje pogoja PCT izkažejo tudi s predložitvijo ustrezno izpolnjenega Evidenčnega lista. V skladu z Odlokom se morajo študenti, ki se testirajo s HAG testi za samotestiranje, od 15. 11. 2021 testirati trikrat tedensko. Pogoj PCT je v skladu z Odlokom izpolnjen samo, če se oseba, za katero se preverja izpolnjevanje pogoja PCT, pooblaščeni osebi izkaže z veljavnim osebnim dokumentom (npr. osebna izkaznica).

Univerza v Mariboru osebne podatke posameznikov obdeluje in varuje skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007), Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov; UL. L. 119, 4. 5. 2016, str. 1–88) in internimi akti. Pooblaščena oseba pri preverjanju izpolnjevanja pogoja PCT upošteva navodila NIJZ o uporabi aplikacije za odčitavanje kode QR, veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov in smernice Informacijskega pooblaščenca o preverjanju pogoja PCT. Tako pooblaščena oseba v podatke, ki jih izpiše aplikacija za odčitavanje kode QR (veljavnost potrdila, ime in priimek ter letnico rojstva osebe), oziroma podatke iz drugega potrdila o izpolnjevanju pogoja PCT ter v podatke iz osebnega dokumenta le vpogleda, teh podatkov ne hrani (jih ne kopira, preslika, fotografira ali kako drugače reproducira njihove vsebine). Več o obdelavi osebnih podatkov na UM lahko preberete na naslednji spletni strani: https://www.um.si/univerza/varstvo-osebnih-podatkov/Strani/default.aspx, za dodatne informacije pa se lahko obrnete tudi na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov Univerze v Mariboru, doc. dr. Miho Dvojmoča (dpo@um.si).

Osebam, ki se ne strinjajo s preverjanjem pogoja PCT, in osebam, ki ne nosijo zaščitne maske, se vstop v stavbe Univerze v Mariboru zavrne. V primeru kršitev obveznosti nošenja zaščitne maske v zaprtih prostorih Univerze v Mariboru, ponarejenih potrdil o izpolnjevanju pogoja PCT in drugih nepravilnosti, se zoper študente uvede disciplinski postopek v skladu s Statutom Univerze v Mariboru (Uradni list RS  št. 41/2021 – UPB 13), zoper zaposlene pa se v skladu z Odlokom uvede postopek v skladu s predpisom, ki ureja varnost in zdravje pri delu in predpisom, ki ureja delovna razmerja.

 

V primeru pozitivnega testa oziroma potrditve suma na okužbo s strani epidemiologa mora študent čim prej obvestiti Referat za študijske in študentske zadeve na mail referat.fzv@um.si ali tajništvo fakultete na mail fzv@um.si.

 

STORITVE ZA ŠTUDENTE

Ne glede na epidemiološko sliko se vse storitve  za študente izvajajo v živo, in sicer tako dolgo, dokler bo veljala izvedba pedagoškega procesa v živo:

 • Uradne ure v Referatu za študijske in študentske zadeve v času uradnih ur,
 • zagotovljena je dostopnost predstavnikov študentov (predstavnikov letnikov),
 • zagotovljena je dostopnost prodekanov študentov,
 • zagotovljena je dostopnost študentov tutorjev,
 • zagotovljena je dostopnost prodekanov, pristojnih za izvedbo pedagoškega procesa na fakulteti, 
 • zagotovljena je dostopnost IKT-koordinatorjev na fakulteti,
 • dostopnost knjižničnih storitev.

Način izvajanja pedagoškega procesa bomo sproti smiselno prilagajali epidemiološkim razmeram in navodilom Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport,  kot tudi splošnim priporočilom NIJZ za preprečevanje širjenja okužb ter smernicam Univerze v Mariboru. O vseh morebitnih spremembah boste obveščeni preko elektronske pošte, zato prosimo da elektronsko pošto tekoče spremljate. Elektronsko pošto vam bomo pošiljali izključno na študentski mail: ime.priimek@student.um.si.

 

 


 

Navodila za študente in obiskovalce                       

29.9.2020

PDF Navodila za študente in obiskovalce


10.6.2020

PDF Navodila za študente in obiskovalce


19.5.2020

PDF Navodila za študente in obiskovalce

 

Obvestilo knjižnice UM FZV      

                

 

 Knjižnica UM FZV od 1. oktobra 2021 dalje posluje po ustaljenem urniku, ki velja za čas študijskega procesa ob upoštevanju vseh preventivnih ukrepov za preprečevanje širjenja koronavirusa.

Odpiralni čas knjižnice

Ponedeljek in torek: 8.00 – 16.00 ure

Sreda in četrtek:  8.00 – 15.00 ure

Petek:  8.00 – 17.00 ure

Vpis v knjižnico

 

Vpišete se lahko osebno v knjižnici tako, da izpolnite Prijavnico za vpis v knjižnico in predložite študentsko izkaznico. Ob vpisu boste prejeli na svoj E-naslov povezavo do mesta, kjer si boste sami nastavili geslo. To geslo vam omogoča pregled gradiva in rezervacije preko sistema COBISS in hkrati omogoča oddaljen dostop do E-virov Univerze v Mariboru.

Vaša študentska izkaznica postane hkrati tudi članska izkaznica in omogoča izposojo v vseh knjižnicah Univerze v Mariboru. Študenti UM ste članarino poravnali ob vpisnih stroških na fakulteto.

Vpišete se lahko tudi sami preko spleta. Možnost spletnega vpisa je omogočena študentom Univerze v Mariboru (študenti z veljavnim statusom) to je Vpis z uporabo študentske identitete, ki ga opravite v sistemu COBISS – Moj profil COBISS.  Ob vpisu dobite člansko številko za knjižnico. To je vaše uporabniško ime za knjižnico in nastavite si geslo za servis Moja knjižnica, ki velja tudi za oddaljen dostop do e-virov Univerze v Mariboru.

Knjižnično gradivo rezervirate/naročite preko spletnega servisa COBISS+ Moj profil COBISS ali na E-naslov fzv.knjiznica@um.si. Naročeno gradivo osebno prevzamete v knjižnici v času uradnih ur v roku treh dni.

Podaljševanje gradiva je možno preko sistema COBISS+ storitev Moja knjižnica ali na e-naslov knjižnice ter na tel. štev.: 02/300 47 22.

Vračanje knjižničnega gradiva je osebno v knjižnici in tudi preko klasične pošte na naslov fakultete/knjižnice.

Vabljeni k obisku spletne strani knjižnice, kjer so informacije o knjižnici in zloženka Knjižnica – osnovne informacije.

Knjižnica se nahaja v začasnem prostoru zaradi prenove in dozidave knjižnice. Izposoja je prosta in sami lahko iščete gradivo med policami, ob upoštevanju vseh preventivnih ukrepov.

Vstop v Knjižnico se dovoljuje le osebam, ki izpolnjujejo pogoj PCT (prebolel, cepljen, testiran). Preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT se izvaja ob vstopu na fakulteto.

 

Maribor, oktober 2021                                                                      

KNJIŽNICA UM FZV

 

 

Napotki v zvezi s KORONAVIRUSOM                       

29.6.2020

Načrt Univerze v Mariboru za zagotavljanje kontinuiranega dela v času pojavljanja koronavirusa


4.6.2020

Načrt Univerze v Mariboru za zagotavljanje kontinuiranega dela v času pojavljanja koronavirusa


18.5.2020

Varnostni protokol za opravljanje dela v prostorih UM FZV


18.5.2020

Načrt Univerze v Mariboru za zagotavljanje kontinuiranega dela v času pojavljanja koronavirusa


24.4.2020

Načrt Univerze v Mariboru za zagotavljanje kontinuiranega dela v času pojavljanja koronavirusa


 

8.4.2020

Načrt Univerze v Mariboru za zagotavljanje kontinuiranega dela v času pojavljanja koronavirusa


 

1.4.2020

Načrt Univerze v Mariboru za zagotavljanje kontinuiranega dela v času pojavljanja koronavirusa


 

25.3.2020

Načrt Univerze v Mariboru za zagotavljanje kontinuiranega dela v času pojavljanja koronavirusa


 

13. 3. 2020

Načrt Univerze v Mariboru za zagotavljanje kontinuiranega dela v času pojavljanja koronavirusa


12. 3. 2020


OBVESTILO ZAPOSLENIM:

Univerza v Mariboru bo zaradi nevarnosti širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) od ponedeljka, 16. marca 2020 do preklica pristopila k izvedbi pedagoškega procesa na daljavo. Ker vse kontaktne ure niso primerne za izvajanje na daljavo, boste v petek 13. 3. 2020 obveščeni o tem, katere kontaktne ure se bodo izvajale na daljavo in katere se do nadaljnjega ne izvajajo in se bodo nadomeščale.

Predavanja na daljavo se bodo izvajala izključno z uporabo orodja MS Teams. Za lažje uvajanje predavanj na daljavo smo pripravili poseben portal z navodili (na povezavi https://predavanjaonline.um.si). Na portalu so dostopna navodila tako za izvajalce, kot za študente, vsebine pa se dnevno osvežujejo. Omogoča pomoč v živo preko spleta (MS Teams), oziroma vsebuje kontaktne podatke oseb, ki vam v tem obdobju lahko pomagajo.

V pomoč vam pošiljamo kratka navodila v PDF obliki, ki so bolj primerna za tisk ali za primere, ko niste povezani na splet.

Moodle (estudij.um.si) ostaja kot osnovni sistem za posredovanje študijskega gradiva. Na Moodlu bodo študenti prevzeli tudi ustrezne kode predmeta, s katerimi se bodo lahko pridružili predavanju na daljavo.

Vsi zaposleni na Univerzi v Mariboru si prizadevamo, da bi lahko kljub potrebnim ukrepom zaradi širjenja virusa pedagoški proces izvajali čim bolj nemoteno.

PRILOGA:

PDFNavodila_za_pripravo_predavanja_na_daljavo.pdf

12. 3. 2020


OBVESTILO ŠTUDENTOM:

Univerza v Mariboru bo zaradi nevarnosti širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) od ponedeljka, 16. marca 2020 do preklica pristopila k izvedbi pedagoškega procesa na daljavo. Ker vse kontaktne ure niso primerne za izvajanje na daljavo, boste v petek 13. 3. 2020 obveščeni o tem, katere kontaktne ure se bodo izvajale na daljavo in katere se do nadaljnjega ne izvajajo in se bodo nadomeščale.

Predavanja na daljavo se bodo izvajala izključno z uporabo orodja MS Teams. Za lažje uvajanje predavanj na daljavo smo pripravili poseben portal z navodili (na povezavi https://predavanjaonline.um.si). Na portalu so dostopna navodila tako za izvajalce, kot za študente, vsebine pa se dnevno osvežujejo. Omogoča pomoč v živo preko spleta (MS Teams), oziroma vsebuje kontaktne podatke oseb, ki vam v tem obdobju lahko pomagajo.

V pomoč vam pošiljamo kratka navodila v PDF obliki, ki so bolj primerna za tisk ali za primere, ko niste povezani na splet.

Moodle (estudij.um.si) ostaja kot osnovni sistem za posredovanje študijskega gradiva. Na Moodlu boste študenti prevzeli tudi ustrezne kode predmeta, s katerimi se boste lahko pridružili predavanju na daljavo.

Vsi zaposleni na Univerzi v Mariboru si prizadevamo, da bi lahko kljub potrebnim ukrepom zaradi širjenja virusa pedagoški proces izvajali čim bolj nemoteno.​

PRILOGA:

PDFNavodila_za_udelezbo_na_predavanju_na_daljavo.pdf

 

​12. 3. 2020

 V skladu z dopolnjenimi navodili za ravnanje v času koronavirusa vam posredujemo povezavo do spletnega portala z navodili in nasveti za izvedbo predavanj na daljavo z uporabo programa MS Teams (ker je namenjen zaposlenim, je za dostop potrebna prijava z digitalno identiteto).

​Navodila je pripravil Center za podporo poučevanju UM in se bodo v prihodnje glede na potrebe in pripombe sproti posodabljala. Na portalu so povezave do podpore »v živo« ali preko telefona, elektronske pošte ali z uporabo programa MS Teams. Na to temo bomo pripravili tudi namenska izobraževanja (najverjetneje na daljavo).

12.3.2020

Uradne in pogovorne ure na UM FZV


10. 3. 2020


Objavljamo dopolnjena navodila za ravnanje v času pojavljanja koronavirusa:

 
 

​10. 3. 2020


V luči širjenja novega koronavirusa vas na Univerzi v Mariboru tekoče seznanjamo z vsemi ukrepi, ki jih nalaga Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Na Univerzi v Mariboru smo takoj izdali Načrt Univerze v Mariboru za zagotavljanje kontinuiranega dela v času pojavljanja koronavirusa, ki je usklajen z vsemi smernicami Nacionalnega inštituta za javno zdravje. V današnjem dnevu boste prejeli dopolnjena navodila za ravnanje v času pojavljanja koronavirusa, ki ga pripravlja delovna skupina imenovana za to področje. Zaradi preprečevanja širjenja bolezni je prepovedano zbiranje na prireditvah, na katerih je v zaprtih prostorih prisotnih več kot 100 ljudi, tako da predlagamo odpoved vseh zbiranj, ki niso vezana na tekočo izvedbo pedagoškega procesa (kot so seminarji, kongresi, športni dogodki, javna zbiranja). Prav tako se zaposlenim odsvetuje vsa službena in zasebna potovanja v tujino, še posebej na ogrožena območja. Dekanom članic, direktorici UM ŠD in ravnateljici UKM bo tudi naloženo, da odpovedo vse že izdane potne naloge za službene poti izven RS, ki niso nujno potrebne, sploh pa v kolikor gre za potovanja na ogrožena območja. Ob upoštevanju smernic MIZŠ ter iz njih izvedenih sorazmernih zdravstveno-varnostnih ukrepov, se na Univerzi v Mariboru izvajanje pedagoškega procesa do prejema drugačnih navodil izvaja nemoteno in v skladu z letno najavo pedagoškega procesa. 

Na Univerzi v Mariboru pripravljamo navodila in vse potrebno za izvedbo pedagoškega procesa na daljavo, v kolikor bi bil in če bo takšen ukrep potreben in ga bo določilo pristojno ministrstvo ter Vas bomo o tem takoj obvestili. V kolikor bi prišlo do odpovedi pedagoškega procesa ali do neizvedbe dela pedagoških aktivnosti, bo te potrebno v celoti nadomestiti.

Še posebej vas za preprečevanje širjenja okužbe s koronavirusom prosimo, da zelo skrbno izvajate vsakodnevne preventivne ukrepe:

 • Redno si umivamo roke z milom in vodo.
 • V primeru, da voda in milo nista dostopna, za razkuževanje rok uporabimo namensko razkužilo za roke, ki je na razpolago na članicah UM.
 • V času povečanega pojavljanja okužb dihal se izogibamo zaprtih prostorov, v katerih se zadržuje veliko število ljudi. Poskrbimo za redno zračenje zaprtih prostorov.
 • Izogibamo se tesnim stikom z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni; razdalja naj bo vsaj 1,5 metra.
 • Ne dotikamo se oči, nosu in ust.
 • V primeru, da zbolimo, sledimo navodilom osebnega zdravnika, ki ga takoj kontaktiramo.
 • Upoštevamo pravila higiene kašlja.
Ker zastavljate vprašanja, kaj storiti, če ste bili na območju, kjer je prisoten koronavirus, vas še posebej obveščamo, da v kolikor ni znakov bolezni, posebni ukrepi (samoizolacija) niso potrebni. Priporočamo, da v tem primeru pokličete osebnega zdravnika in se ravnate po njegovih navodilih ter se še posebno pozorno držite vseh preventivnih ukrepov in natančno spremljate morebitne spremembe svojega zdravstvenega stanja.

Če zbolite z znaki akutne okužbe dihal (vročina nad 38°C, kašelj, težko dihanje) in ste se vrnili iz območij, kjer se pojavlja koronavirus ali ste bili v stiku z bolnikom, se takoj po telefonu posvetujte z zdravstveno službo (izbrani osebni zdravnik zaposlenega v rednem delovnem času; dežurna zdravstvena služba izven delovnega časa), kjer boste prejeli navodila o nadaljnjih ustreznih ukrepih.

O svojih bolezenskih znakih in svoji odsotnosti morate obvestiti svojega nadrejenega, ki bo odsotnost ustrezno evidentiral, kot vam jo je predpisalo zdravstveno osebje.​

26. 2. 2020


Rektor Univerze v Mariboru prof. dr. Zdravko Kačič je skladno z obvestilom Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport z dne 24. 2. 2020 izdal Načrt Univerze v Mariboru za zagotavljanje kontinuiranega dela v času pojavljanja koronavirusa. 

 
Z Načrtom Univerze v Mariboru za zagotavljanje kontinuiranega dela v času pojavljanja koronavirusa (v nadaljevanju: Načrt) se želi
 • prispevati k zmanjšanju negativnega vpliva in motenj, ki jih lahko povzroči koronavirus na vzgojno-izobraževalno in raziskovalno delo; 
 • opredeliti aktivnosti in kadrovske vire, ki omogočajo delovanje vzgojno-izobraževalnega in raziskovalnega procesa; 
 • zagotoviti učinkovitost organizacije ter vzpostavitev dobre notranje in zunanje komunikacije z izvajalci pedagoškega procesa, ostalimi zaposlenimi, študenti, ministrstvom in javnostjo;
 • zagotoviti zaščito ljudi in omejevanje širjenja infekcije ter obolevnosti v kolektivu, 
 • zagotoviti večjo zdravstveno varnost in osveščenost.
Osnovna navodila za preprečevanje okužbe s koronavirusom so dostopna na spletnih straneh Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ): https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019
 
Priloga:

 

 

Dodatne informacije o koronavirusu SARS-CoV-2​:

 

 CBC News: The facts on coronavirus (objavljeno na Kvarkadabra; v angleškem jeziku)

predavanje o koronavirusu SARS-CoV-2 za strokovno javnost na UKC Ljubljana

- odprto predavanje Londonske šole za higieno in tropske bolezni: Coronavirus (COVID-19) Outbreak​ (Prof Gabriel Leung, Dean of Medicine, University of Hong Kong)- 27. februar 2020, (12:45-13:45 BST). ​