Celostni model za zgodnje odkrivanje sladkorne bolezni tipa 2- MODEST2

Javni razpis projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju -
Po kreativni poti do znanja 2016/2017


Vodja projekta na UM FZV:

 • Izr. prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar,
 • Izr. prof. dr. Gregor Štiglic,
 • Doc. dr. Petra Povalej Bržan,
 • Asist. Nino Fijačko,
 • Primož Kocbek.

Partner:

 • Nova Vizija d.d.


Sodelujoči študenti:

 • Marijana  BENDRA,
 • Leona CILAR,
 • Andrej FAJFAR,
 • Sergej  KMETEC,
 • Leon KOPITAR,
 • Matej  LESKOVŠEK,
 • Patricija LUNEŽNIK,
 • Teja  ŽEL.

Več na http://www.ri.fzv.um.si/modest2/indexENG.html


Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020, v okviru prednostne osi: »10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost«, prednostne naložbe: »10.1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc«, specifičnega cilja: »3. Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema«, v okviru potrjene operacije: »Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – Po kreativni poti do znanja 2016/2017«.

 

Datum začetka (in konca): 
2017