Študentski projekti

   

 

Študentski projekti v okviru programa

PO KREATIVNI POTI DO ZNANJA 2017-2020

 

VABILO ŠTUDENTOM

 

Rok za prijavo podaljšan do 22. 3. 2018 do konca delovnega dne.

Spoštovani študenti/študentke,

v okviru javnega razpisa »PO KREATIVNI POTI DO ZNANJA 2017-2020« iščemo študente/študentke za sodelovanje na pridobljenih projektih. Vljudno vas vabimo, da se prijavite, v kolikor vas sodelovanje pri projektu zanima. Prijava na projekt je mogoča preko prijavnice, ki jo najdete tukaj do vključno 19.03.2018 do 10.00 ure. Prijavnico lahko pošljete na naslov Univerza v Mariboru Fakulteta za zdravstvene vede, Žitna ulica 15, 2000 Maribor; oddate v tajništvu fakultete; ali pošljete skenirano na elektronski naslov: maja.stiglic@um.si.

Določilo razpisa, v okviru katerega se bodo izvajali projekti, pravi, da morajo biti sodelujoči študenti/študentke, v času izvajanja projekta, vpisani v javno veljavni visokošolski študijski program v Republiki Sloveniji ter ne smejo biti v delovnem razmerju, opravljati samostojne registrirane dejavnosti, vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri pristojnemu organu oziroma ni poslovodna oseba gospodarske družbe ali direktor zasebnega zavoda.

Prijava še ne zagotavlja sodelovanja v projektu. Glede na število prijavljenih bo izveden izbirni postopek, o čemer vas bomo sproti obveščali.

Trajanje projektov: 5 mesecev v obdobju od marca do avgusta 2018. Plačilo za študenta je 9 EUR/uro, največ 40 ur/mesec, torej največ 360 EUR/mesec.

V posamezno projektno skupino sta lahko vključena največ 2 študenta, ki sta že sodelovala v projektih Programa Po kreativni poti do znanja 2016-2020 ali Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016-2018.


Vsebina projekta z naslovom: Podpora pri razvoju kurkuminskega pripravka s povišano biološko razpoložljivostjo (KURKUMA PO-BI-RA)

V zadnjih letih je močno naraslo število znanstvenih raziskav, v katerih so prepoznali množico protivnetnih učinkov kurkumina, ki naj bi imeli potencialno pozitiven vpliv na preprečevanje razvoja kardiovaskularnih, pulmonalnih, metabolnih in avtoimunih bolezni, kot je npr. revmatoidni artritis. Prav tako so prepoznali njegovo zmožnost preprečevanja agregacije proteinov, kar mu daje potencialno vlogo preprečevalca nevrodegenerativnih bolezni, kot je npr. Alzheimerjeva. Zgodba o uspehu kurkumina pa vseeno ni tako bleščeča, kot je videti na prvi pogled, saj je njegova slabost ta, da ima izjemno slabo biološko razpoložljivost. Cilj tega projekta je podjetju Vitiva d.d. olajšati izdelavo nove formulacije kurkumina iz naravnih sestavin z višjo biološko razpoložljivostjo in podati ideje za alternativne možnosti testiranja biološke učinkovitosti kurkuminskih formulacij, ki bi nadomestile farmakokinetične teste, ki preverjajo zgolj biološko razpoložljivost kurkumina v krvi po oralnem doziranju. V ta namen se bosta izdelala tudi podatkovna baza in nadgradil se bo fizikalno-matematični model, ki bo imel napovedno vrednost v smislu iskanja novih možnosti za preverjanje biološke učinkovitosti kurkumina.

V prvi fazi bo potekalo intenzivno in ciljano zbiranje literature in virov na temo kurkumina. V drugi fazi se bodo iz teh virov pridobivale konkretne informacije o različnih lastnostih, zgradbi, sestavinah in načinih izdelave kurkuminskih formulacij z izboljšano biološko razpoložljivostjo v primerjavi s čistim kurkuminom. Hkrati se bodo zbirali tudi podatki o farmakokinetičnih parametrih posameznih formulacij. Na ta način se bo kvantitativno primerjalo razlike v biološki razpoložljivosti med posameznimi formulacijami. V primeru, da bi v času trajanja projekta bil dosežen cilj najti take naravne sestavine, ki bi bile primerne za izdelavo nove formulacije, in če bi tehnološki postopek to omogočal, bi študentje sodelovali pri sami izdelavi nove formulacije. Sočasno z omenjenimi fazami projektnega dela pa bo druga skupina študentov zbirala in urejala informacije iz znanstvenih objav o bioloških učinkih kurkumina. Na podlagi teh informacij bo skušala oblikovati ideje, kako bi bilo moč izmeriti ne samo biološko razpoložljivost kurkumina v krvi, temveč tudi njegovo biološko učinkovitost.

 

Iščemo sledeče študente:

4 študente študijskega programa 2. stopnje Bioinformatika

1 študenta študijskega programa 1. stopnje Kemija

1 študenta študijskega programa 2. stopnje Kemija

1 študenta študijskega programa 1. stopnje Fizika

1 študenta študijskega programa 2. stopnje Fizika


Vsebina projekta z naslovom: Razvoj sistema za podporo pri napovedovanju multimorbidnega tveganja v referenčnih ambulantah (MULTIREF)

V projektu MULTIREF želimo širši slovenski populaciji in zdravstvenim strokovnjakom na primarni ravni (diplomirane medicinske sestre/diplomirani zdravstveniki (DMS/DZ)) ponuditi rešitev, ki bo omogočila lažjo obravnavo in oceno bolezenskega tveganja ter opozarjala na možnost nastanka medsebojno povezanih kroničnih bolezni pri posamezniku.

Naša prototipna rešitev v obliki spletne aplikacije želi nagraditi različne presejalne teste s področja sladkorne bolezni in kardio-vaskularnih bolezni v eno spletno aplikaciji in tako omogočiti DMS/DZ (in tudi širši populaciji), da kljub manjkajočim parametrom DMS/DZ pridobijo želene informacije iz drugih testov ter jim tako omogočimo kvalitetnejšo in naprednejšo obravnavo posameznika.

V prvi fazi projekta bo opravljen pregled literature, ki ga bodo izvajali vsi vključeni študenti glede na njihovo področje študija. Vsi sodelujoči študenti, ki prihajajo s študijskih programov na področju bioinformatike in računalništva bodo sodelovali pri razvoju napovednih modelov, ki bodo zgrajeni na podlagi anonimiziranih podatkov zbranih v referenčnih ambulantah. Nova vizija d.d. bo skrbela za anonimizacijo podatkov že na strani referenčne ambulante. Tako bo zagotovljeno, da se podatki zbirajo in analizirajo izključno v anonimizirani obliki. V projektu MULTIREF bo tako poleg modela za oceno tveganja za prisotnost sladkorne bolezni tipa 2 razvit še napovedni model za imputacijo manjkajočih vrednosti pri uporabi presejalnih testov Framingham in SCORE (tveganje za nastanek kardio-vaskularnih bolezni). V sodelovanju študentov zdravstvene nege in ostalih vključenih študentov bodo pripravljene specifikacije za razvoj prototipa spletne aplikacije za oceno multimorbidnostnega tveganja, ki bo vključevala presejalne teste s področja sladkorne kakor tudi kardio-vaskularnih bolezni. Za potrebe DMZ/DZ bo v okviru projekta razvit prototip sistema za podporo odločanju pri svetovanju na področju multimorbidnosti, ki bo v okviru projekta omejen na SB in KVB, v referenčnih ambulantah. V okviru projekta bo postavljena spletna stran na kateri bomo objavili izsledke raziskave ter omogočili dostop do prototipa spletne aplikacije za širšo populacijo in spletne aplikacije za zdravstvene strokovnjake. V zadnjih dveh mesecih projekta bodo izvedene tudi aktivnosti prenosa znanja v obliki delavnic, ki jih bomo organizirali za zdravstvene strokovnjake, ki delujejo v okviru referenčnih ambulant. Na delavnicah bodo sodelovali študenti, delovni in pedagoški mentorji.

 

Iščemo sledeče študente:

2 študenta študijskega programa 1. stopnje Zdravstvena nega

2 študenta študijskega programa 2. stopnje Zdravstvena nega

1 študenta študijskega programa 2. stopnje Bioinformatika

1 študenta študijskega programa 2. stopnje Management v zdravstvu in socialnem varstvu

1 študenta študijskega programa 1. stopnje Informatika in tehnologije komuniciranja


Vsebina projekta z naslovom: Spremljanje sladkorne bolezni tipa 2 v domovih za starejše (SONIA)

Prevalenca sladkorne bolezni (SB) se povečuje kar  se odraža s povečanjem števila obolelih starejših od 60 let. SB je pri starejših povezana z napredovanjem telesnega in kognitivnega upada ter predstavlja pogost vzrok za sprejem starostnika v dom starejših. Prevalenca SB v domovih starejših se razlikuje med državami in znaša med 11 in 36 %. V Evropi znaša prevalenca SB v domovih starejših med 10 in 16 %.

Oskrba SB je v domovih starejših opredeljena kot zapostavljeno klinično področje. Smernice za zdravljenje SB so bile do nedavnega redke in nejasne predvsem za starostnike v domovih starejših. Nova priporočila o zdravljenju SB pri tej populaciji se osredotočajo na zmanjšanje tveganja za nastanek hipoglikemije in zagotavljanju ustreznega in zadostnega spremljanja nivoja krvnega sladkorja v krvi.

Cilji projekta:

(1) Analizirati urejenost SB pri stanovalcih doma starejših.

(2) Analizirati urejenost dokumentacije vezane na vodenje SB pri stanovalcih doma starejših.

(3) Ugotoviti usklajenosti vodenja SB pri stanovalcih doma starejših s priporočili Slovenskih smernic za klinično obravnavo SB tipa 2.

(4) Izdelati specifikacije za enotno dokumentacijo, ki bo omogočala kakovostno vodenje SB pri stanovalcih doma starejših.

(5) Razviti prototip za mobilno aplikacijo, ki bo zdravstveno negovalnemu timu omogočala enostavnejše vodenje SB pri stanovalcih doma starejših.

(6) Promocija pomembnosti ustreznega in kakovostnega vodenja in dokumentiranja SB v domu starejših.

 

Iščemo sledeče študente:

2 študenta študijskega programa 1. stopnje Zdravstvena nega

1 študenta študijskega programa 2. stopnje Zdravstvena nega

2 študenta študijskega programa 2. stopnje Bioinformatika

1 študenta študijskega programa 2. stopnje Informatika in tehnologije komuniciranja

1 študenta študijskega programa 1. stopnje Računalništvo in informacijske tehnologije

 

 


Tekoči projekti

Zaključeni projekti

1. Vpliv preventivne vadbe in stabilizatorjev trupa na držo telesa pri obremenitvah (VPV-ST-DT) 2018
2. Razvoj sistema za podporo pri napovedovanju multimorbidnega tveganja v referenčnih ambulantah (MULTIREF) 2018
3. Spremljanje sladkorne bolezni tipa 2 v domovih za starejše (SONIA) 2018
4. Otroci kot CPR ambasadorji - prenos znanja oživljanja do populacije 2018
5. Vpliv tehnik sproščanja na raven stresa in zadovoljstvo z življenjem študentov – AntiStres 2018
6. Podpora pri razvoju kurkuminskega pripravka s povišano biološko razpoložljivostjo (KURKUMA PO-BI-RA) 2018
7. Seznanjenost starejših z mikroorganizmi v probiotičnih prehranskih dopolnilih in izdelkih 2017
8. Celostni model za zgodnje odkrivanje sladkorne bolezni tipa 2- MODEST2 2017
9. Uporaba mobilne tehnologije za podporo samoobvladovanju sladkorne bolezni (GlucoWatch) 2015
10. Optimizacija ocene tveganja za nastanek sladkorne bolezni tipa 2 (OptimiST2) 2015
11. Proučevanje antimikrobnega učinka na tekstilijah za medicinsko okolje (ANTIMIKROBITEX) 2015
12. Ne-specifična bolečina v hrbtu - profesionalni problem ali stil življenja? (NON-SPECIFIC) 2015
13. Uporaba respirometra pri detekciji patogenih mikroorganizmov v probiotičnih izdelkih (PROBIORES) 2015
14. Sodobna neinvazivna preventivna diagnostika bolezni obtočil 2015
15. Uporaba vseprisotnih naprav za zaznavanje fizične aktivnosti zaposlenih 2014
16. Razvoj napovednih modelov za oceno možnosti rehospitalizacije pacientov v bolnišničnem IS 2014
17. Ergonomski pristopi pri obravnavi starejših odraslih v institucionalnem 2014