Izobraževanje za vodenje v zdravstvu

28.08.2017 - 07:00 do 01.09.2017 - 18:00
Datum objave: 
09.10.2017

Univerza v Mariboru Fakulteta za zdravstvene vede je vključena v pomemben evropski projekt RELATE – EJLA, v okviru katerega so se najbolj perspektivni študentje poleti udeležili dogodka Student Retreat v Nottinghamu.

Univerza v Mariboru Fakulteta za zdravstvene vede je tesno vpeta v podravsko regijo in širše v slovenski prostor. Raziskovalno se povezuje z visokošolskimi in raziskovalnimi inštitucijami, javno-zdravstvenimi  zavodi in socialno-varstvenimi  in drugimi institucijami v slovenskem prostoru ter tako spodbuja raziskovalno aktivnost, širi znanje, sooblikuje državljansko in ekološko zavest ter krepi etične vrednote. Sooča se z družbenimi vprašanji okolja, skrbi za trajnostni razvoj ter si prizadeva za skupno blaginjo in celostni razvoj družbe.

Univerza v Mariboru Fakulteta za zdravstvene vede tako že leta aktivno sodeluje v evropskih, nacionalnih, bilateralnih in drugih mednarodnih projektih. Eden izmed njenih temeljnih ciljev je namreč spodbujati raziskovalno delo na vseh nivojih, tako v domačem kot tudi v mednarodnem okolju. Študentje se lahko tako tekom študijskih let že takoj aktivno vključujejo tako v formalno kot tudi neformalno sodelovanje z uglednimi tujimi institucijami in strokovnjaki. To daje njihovemu študiju še dodatno težo in dobre temelje ne le za kariero in prihodnost, temveč tudi za osebno rast in dobre odnose, kar je ob današnjem hitrem tempu življenja velikokrat odrinjeno na stran, a v njihovem bodočem poklicu oziroma zdravstveni panogi še kako pomembno.

University of Nottingham iz Velike Britanije je koordinator projekta RELATE - EJLA (European Junior Leadership Academy), partnerji pa zraven UM Fakulteta za zdravstvene vede še Escola Superior de Enfermagem de Lisboa - ESEL (Lisbon School of Nursing) iz Portugalske ter Trinity College Dublin iz Irske. Namen projekta je skupaj s partnerji z mobilnostjo študentov in čezmejnim sodelovanjem izboljšati kakovost visokošolskega izobraževanja. Cilj projekta je tako razvoj odprtega in inovativnega izobraževanja ter usposabljanja študentov zdravstvene nege za delo na področju vodenja v zdravstvu.

Gre za triletni projekt, katerega namen je razviti, izvajati in ovrednotiti vodilno evropsko akademijo – EJLA (European Junior Leadership Academy). Cilji projekta so ob tem usklajeni s cilji Evropske komisije, z naslednjimi prioritetami:

  • ustvariti sodobno skupno pojmovanje vodenja v zdravstvu, ki združuje vrsto kulturnih in poklicnih vrednot;
  • razvijati znanje za vodenje, kompetence in vodstven odnos študentov zdravstvenih ved in novo izšolanih medicinskih sester;
  • vzpostaviti aktivne skupnosti za prakso študentov in mladih diplomantov s pomočjo mednarodne mobilnosti;
  • omogočiti profesorjem in strokovnjakom priložnost da sodelujejo, izkusijo in preizkusijo inovativne metode poučevanja.

RELATE je tako usmerjen k profesorjem zdravstvenih ved, mladim diplomantom in študentom iz tega področja. Učitelji oziroma profesorji imajo namreč ključno vlogo pri oblikovanju načina razmišljanja študentov in na to, kako uspešno se bodo naučili izzivov vodenja v zdravstvu. Predavatelji iz Slovenije, Portugalske, Velike Britanije in Irske med seboj izmenjujejo pedagoške izkušnje in inovativne metode za izboljšanje razvoja vodenja v zdravstvu. To je ključno za prihodnost, saj se medicinske sestre po celotni Evropi danes soočajo s skupnim izzivom kako zagotoviti dobro in učinkovito zdravstveno nego in zdravstvenega varstva z manj sredstvi. Naraščajoče zahteve po zdravstveni negi zaradi starajočega se prebivalstva ter porast nenalezljivih bolezni kot je denimo diabetes, obenem pa vse bolj izobraženi in informirani pacienti, zahtevajo vedno nove pristope in inovativnost v zdravstveni negi.

Izboljšanje razvoja kadrov za vodenje v zdravstvu

Spremembe v evropskem zdravstvenem sektorju in potreba po visoki kakovosti zdravstvene nege tako zahtevajo močan, samozavesten in sposoben kader za vodenje v zdravstvu. Zgodnja identifikacija, prepoznanje in razvoj posameznika z voditeljsko sposobnostjo lahko koristi tako posamezniku kot tudi zdravstvu in družbi nasploh. Mednarodni projekt RELATE, tako predstavlja in zagotavlja nadvse dobrodošel dodatek na področju mobilnosti študentov in nadgradnjo k tradicionalnemu razvoju vodstvenih kadrov, ki ga prepoznajo na univerzitetnih zdravstvenih in babiških programih. V praksi tako nudijo polno podporo in spodbudo perspektivnim študentom ter študentkam, da lahko ti že zgodaj pričenjajo graditi lastno voditeljsko identiteto.

Akademija je tako namenjena nadpovprečno uspešnim študentom zdravstvene nege in babištva, ki imajo vodstveni potencial. V prestižen program je bilo izbranih zgolj 45 izjemnih študentov iz že omenjeni štirih institucij. Prihodnje poletje bodo naši študenti sodelovali pri izvedbi gostovanja tujih študentov na domači fakulteti, med obema srečanjema pa bodo izvedli še 10-dnevno prakso v tujini bodisi na Irskem, Portugalskem ali Veliki Britaniji, tujci pa tudi v Sloveniji s posebnim programom. V Sloveniji pa bodo tuji študenti obiskali UKC Maribor, ZD dr, Adolfa Drolca Maribor, Sončni dom, SVZ Hrastovec, Nacionalni inštitut za javno zdravje OE Maribor in UM FZV.

Eden temeljnih poudarkov projekta EJLA je namreč tudi prepoznavanje raznolikosti in prednosti, ki jih imajo udeleženci/študenti enakega študijskega programa v različnih državah po Evropi. S pomočjo individualno organiziranih izobraževanj, mentorstva in mednarodnega mreženja tako projekt spodbuja študente, da razvijejo svoj vodstveni potencial že zgodaj na svoji poklicni poti oziroma da ga tudi pravočasno prepoznajo in sami razvijajo svoje potenciale. Razumevanje kako se vodenje v zdravstvu razvija in izvaja v drugih državah ob tem predstavlja dobro prakso. Spoznavanje različnih zdravstvenih sistemov lahko namreč pripomore k novim in boljšim znanjem in novim vodstvenim kompetencam. 

Skupna želja po spremembah

Udeleženci tako skozi poučevanje, aktivnosti in pripravništva gradijo svoje znanje, izmenjujejo izkušnje s tujimi študentskimi kolegi, med samim programom pa imajo priložnost opazovati izkušene kadre pri delu ter njihov vpliv na posameznike in organizacije, ki jih vodijo. Še preden so se naši študentje udeležili dogodka Retreat v Nottinghamu, je aprila v Lizboni na Portugalskem potekal projektni sestanek in Festival vodenja v zdravstvu, ki ga je gostila Escola Superior de Enfermagem de Lisboa. Petdnevni intenzivni trening je omogočil medsebojno sodelovanje profesorjev in predavateljev, medicinskih sester, zdravstvenega osebja oziroma drugih sodelavcev in študentov ter pacientov, z namenom raziskati koncept vodenja v zdravstvu.

Drugi projektni sestanek se je odvijal meseca maja v Dublinu na Trinity College, kjer je potekalo tudi izobraževanje na temo Inovativna pedagogika za vodenje v zdravstvu z naslednjimi poudarki: učenje vodenja zunaj predavalnic v povezavi s pripravništvi, strokovno mentorstvo za mlad vodstveni kader, uporaba družbenih medijev in vpliv na nosilce odločanja, ustvarjanje spletnih tečajev. Namen dogodka je ustvariti tudi možnosti za sodelovanje izven projekta RELATE na drugih podobnih projektih v prihodnje.

V britanskem Nottinghamu so se najbolj perspektivni študentje udeležili 5-dnevnega izobraževanja iz vodenja v zdravstvu, Student Retreat, ki se je odvijal konec avgusta, vzporedno pa je potekal še tretji projektni sestanek.

Eden izmed udeležencev, študent Marko Pušnik, ki je vključen v projekt RELATE, je takole strnil svoje vtise iz dogodka v Nottinghamu:

»Študentska akademija oz. Retreat 1 v Nottinghamu, je presegel moja pričakovanja in razblinil začetni skepticizem o možnosti osebne/socialne rasti in vpogleda na področju 'Leadershipa', kar se je v enem tednu zdelo skoraj nemogoče. Pomemben del za uspeh samega projekta in pozitivno izkušnjo študentov, so bila po mojem mnenju predvsem interaktivna predavanja, poslušanje predavanj vodij oddelkov, projektov, družb, ki niso vključevala le zdravstveno stroko, ampak tudi vojaško ter podjetniško, iz česar smo se lahko poistovetili tudi z drugimi poklici na voditeljski ravni, ter prednosti/pomanjkljivosti vključili v zdravstveni model voditeljskih kompetenc. Kljub kratkemu, vendar produktivnemu tednu, mislim da je vsak odnesel nekaj od akademije in v kolikor bo postavljen v podobno situacijo, bo znal reagirati in reflektirati na najboljši način.«

Študentka Nina Špindler, ki je prav tako vključena v projekt, je izpostavila predvsem raznolikost udeležencev, ki lahko s svojimi izkušnjami pripomorejo k s spremembam:

»Na EJLA smo sodelovali ter pridobivali mednarodne izkušnje študentje in profesorji iz različnih držav EU. V tednu, preživetem v Nottinghamu, smo si pridobili dragocene izkušnje in navezali stike s kolegi iz Nottinghama, Dublina in Lizbone. Tekom tedna smo spoznavali leadership in lastno identifikacijo v njem. Navdihnili so nas mnogi predavatelji s svojimi zgodbami, ki so nas navdušile in nam dale misliti. Ogromno smo delali v skupinah, kjer smo se pogovarjali in izvajali vaje za izboljšanje ekipnega sodelovanja. Med izmenjavo mnenj in izkušenj smo spoznali razlike v zdravstveni negi med državami. Navdušile so nas raznolike izkušnje vseh sodelujočih. Ugotovili smo, da nam je vsem skupna želja po spremembah in odločnost za doseganje le-teh v zdravstveni negi, njeni prepoznavnosti in avtonomnosti.«

Projekt RELATE podpira in financira Evropska komisija v okviru programa strateških partnerstev Erasmus+.

Avtorica: ANDREJA KAUČIČ