Dogodki

 

 
08.01.2019 - 13:30 do 15:00
Predavalnica P1
Datum objave:
07.01.2019

Univerza v Mariboru Fakulteta za zdravstvene vede, v okviru Inštituta za zdravstveno  nego UM FZV in Raziskovalnega inštituta UM FZV, organizira srečanja visokošolskih učiteljev, raziskovalcev, študentov, diplomantov in zunanjih sodelavcev, z namenom približati raziskovalno delo vsem sodelujočim v pedagoškem in raziskovalnem procesu ter tako omogočiti boljše in lažje interdisciplinarno povezovanje raziskovalnih skupin znotraj UM FZV s študenti in z zunanjimi sodelavci.

 

Vljudno vas vabimo, da se udeležite Raziskovalnega popoldneva,

ki bo v torek, 8.1.2019 ob 13.30 uri v Predavalnici 1 na UM FZV in bo zajemalo

sledeče predavanje:

Dr Rosie Stenhouse, University of Edinburgh

»Being a newly qualified nurse: qualitative findings from a longitudinal study«

Vljudno vabljeni!

 
07.01.2019 do 11.01.2019
Datum objave:
07.01.2019

Dr Rosie STENHOUSE

Univerzo v Mariboru Fakulteto za zdravstvene vede bo v tednu od 7.1.2019 do 11.1.2019 obiskala Dr Rosie STENHOUSE iz University of Edinburgh, Velika Britanija.

V okviru svojega obiska bo izvedla predavanja za študente ter kratko predstavila svoje raziskovalno delo na Raziskovalnem popoldnevu, ki bo potekalo v torek 8.1.2019 ob 13.30 uri na UM FZV.

Dr Rosie STENHOUSE (The University of Edinburgh, School of Health in Social Science) je predavateljica na vseh stopnjah študija, njeno raziskovalno področje zajema mentalno zdravje, raziskovalne metode in demenco ter čustveno inteligenca. Je članica številnih nacionalnih in mednarodnih združenj medicinskih sester in prejemnica mnogih nagrad in priznanj.

  

 
24.05.2019 - 08:00 do 15:00
UM FZV
Datum objave:
13.12.2018


Partnerji v projektu

                                                                                           

Zdravstvena fakulteta Univerze v Ljubljani

Fakulteta za vede o zdravju, Univerza na Primorskem

Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, Jesenice

Fakulteta za zdravstvene vede Novo mesto

Visoka šola za zdravstvene vede Slovenj Gradec

Visoka zdravstvena šola v Celju

Alma Mater Europaea – ECM

Sveučilište Sjever Varaždin - Odjel za sestrinstvo


Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede

vabi k udeležbi na

11. ŠTUDENTSKO KONFERENCO S PODROČJA ZDRAVSTVENIH VED

Z MEDNARODNO UDELEŽBO,

dne 24. 5. 2019

 


Veseli nas, da Vas lahko povabimo k sodelovanju na že 11. študentsko konferenco s področja zdravstvenih ved z mednarodno udeležbo, ki bo potekala pod naslovom: »Raziskovanje študentov zdravstvenih ved prispeva k zdravju in razvoju sodobne družbe«.

Študenti prispevajo k medsebojnemu sodelovanju ter utrjevanju profesionalne identitete za danes in za prihodnost. Z vključevanjem v raziskovanje pripomorejo k razvoju znanja za zdravje posameznikov, družine in družbe. Usposobljenost študenta za prenos in uporabo teoretičnega znanja v prakso in reševanje strokovnih problemov na dokazih utemeljeni zdravstveni negi in k človeku usmerjeno obravnavo, so temelji za samostojno opravljanje poklicev na vseh nivojih zdravstvene dejavnosti.

Študentska konferenca predstavlja priložnost za spodbujanje razvoja, širjenja in uporabe znanja s področja zdravstvene nege in zdravstvenih ved. Vabimo študente, da predstavijo dela, ki so nastala v obliki projektnega, raziskovalnega, seminarskega ali zaključnega dela v času študija, pod mentorstvom in somentorstvom visokošolskih učiteljev.

Vsaka fakulteta/visoka šola lahko sodeluje na študentski konferenci z desetimi aktivnimi prispevki. Ker odlično sodelujemo z uglednimi domačimi in tujimi raziskovalnimi, izobraževalnimi in kliničnimi institucijami ter želimo, da študenti pridobivajo dragocene mednarodne izkušnje, smo k sodelovanju na študentsko konferenco povabili tudi študente iz Rijeke, Pecz-a, Zagreba, Ružomberoka in Tirolske v Avstriji.

Ažurno vas bomo obveščali o dogajanju in terminskem planu poteka študentske konference. Prav tako bodo na spletni strani objavljena oblikovna in tehnična navodila avtorjem in soavtorjem prispevkov, ki bodo zbrani v e-zborniku. Prispevke bodo avtorji/soavtorji na študentski konferenci lahko predstavili s PowerPoint predstavitvijo, kakor tudi z letošnjo novostjo - predstavitvijo s posterjem.

Vljudno prosimo, da vsaka fakulteta/visoka šola imenuje enega visokošolskega učitelja/sodelavca, ki bo prevzel vlogo koordinatorja in promotorja študentske konference na svoji ustanovi. Kontaktne podatke imenovane osebe posredujte do 15. 12. 2018 na elektronski naslov: ines.mlakar@um.si.

 

Zbornik prispevkov

Vsi prispevki bodo objavljeni v e-zborniku študentske konference, vsaka fakulteta/visoka šola določi svoje kriterije izbora prispevkov in določi tudi recenzente, ki prispevke pregledajo in ocenijo. Vsi prispevki bodo vneseni v sistem COBISS.


Pomembni termini študentske konference

Datum Opravilo (posredovati na e-naslov: ines.mlakar@um.si.)
15. 12. 2018 Posredovati kontaktno osebo in logotipe fakultete/visoke šole v Wordovi in vektorski obliki za promocijo dogodka
10. 1. 2019 Partnerji prejmejo plakate za promocijo 11. študentske konference s področja zdravstvenih ved
25. 1. 2019 Sporočiti imena študentov, naslove prispevkov, avtorje in soavtorje, ki bodo sodelovali s predstavitvijo prispevka/posterja
1. 4. 2019 Posredovati uvodni nagovor dekana/dekanje/predsednika za objavo v zborniku skupaj s fotografijo
15. 4. 2019 Oddaja  dokončnih recenziranih in lektoriranih prispevkov za zbornik skupaj z imeni recenzentov in lektorjev
15. 5. 2019 Posredovati končne sezname udeležencev organizatorju

Dodatne informacije prejmete pri gospe Ines Mlakar, tel. 02/300-47-10 ali preko elektronske pošte ines.mlakar@um.si.

Vsem Vam in študentom želimo uspešno delo, izpolnitev osebnih in profesionalnih pričakovanj in veliko novih idej za raziskovanje ter izobraževanje.

 
04.12.2018 - 15:00 do 16:30
Predavalnica P2
Datum objave:
28.11.2018

Univerza v Mariboru Fakulteta za zdravstvene vede, v okviru Inštituta za zdravstveno  nego UM FZV in Raziskovalnega inštituta UM FZV, organizira srečanja visokošolskih učiteljev, raziskovalcev, študentov, diplomantov in zunanjih sodelavcev, z namenom približati raziskovalno delo vsem sodelujočim v pedagoškem in raziskovalnem procesu ter tako omogočiti boljše in lažje interdisciplinarno povezovanje raziskovalnih skupin znotraj UM FZV s študenti in z zunanjimi sodelavci.

 

Vljudno vas vabimo, da se udeležite Raziskovalnega popoldneva,

ki bo v torek, 4. 12. 2018 ob 15.00 uri v Predavalnici 2 na UM FZV in bo zajemalo

sledeče predavanje:

 

 

Prof Dr Tricia Thomas

»Nursing Leadership: Issues and Perspectives«

Zaradi lažje organizacije vas vljudno prosimo, da se na predavanja prijavite s spletno prijavnico.

Vljudno vabljeni!

 
03.12.2018 do 06.12.2018
Predavalnica P2
Datum objave:
23.11.2018

V nizu dogodkov, s katerimi obeležujemo 25 let delovanja Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede, bomo na naši fakulteti od 3. do 6. decembra 2018 gostili raziskovalce, profesorje in klinične strokovnjake iz Združenih držav Amerike, Turčije in Škotske.

UM FZV gosti prvo srečanje sodelujočih v okviru mednarodne raziskave z naslovom »Testing a Model of Nurse Job Satisfaction; An International Effort to Address the Quadruple Aim«, ki jo vodi glavni raziskovalec iz Združenih držav Amerike Dr John Nelson iz Healthcare Environmenta v sodelovanju z Prof Dr Tricia Thomas in Dr Dawna Cato. Namen raziskave, v kateri poleg ZDA in Slovenije sodelujejo še Turčija, Škotska, Brazilija, Anglija, Kanada, Kitajska, Izrael in Jamajka, je testiranje mednarodnega modela zadovoljstva z delom v zdravstveni negi. Gre za primer mednarodnega sodelovanja na področju raziskav z t.i. štirikratnim ciljem (angl. quadraple aim), ki cilja na izboljšanje zadovoljstva pacientov, izboljšanje zdravja, zmanjšanje stroškov in izboljšanje zadovoljstva zaposlenih. Spremljanje in izboljševanja zadovoljstva pri delu v zdravstveni negi je pomembno, saj se le-to povezano ne samo z absentizmom in fluktuacijo zaposlenih, temveč tudi z izgorelostjo, kakovostjo oskrbe pacientov in namenom ostati v delovni organizaciji. Rezultati bodo služili za kontinuirano spremljanje zadovoljstva zaposlenih v zdravstveni negi ter pripravo in testiranje intervencij usmerjenih v izboljševanje zadovoljstva pri delu.

V času obiska bodo tuji gostje izvedli predavanja za zaposlene, študente in zunanje sodelavce Fakultete za zdravstvene vede. Ob tej priložnosti posebej vabimo vse klinične mentorje iz učnih zavodov, ki sodelujejo pri izvedbi kliničnih vaj študentov UM FZV. Zaradi lažje organizacije vas vljudno prosimo, da se na predavanja prijavite s spletno prijavnico.

 

  • V ponedeljek, 3. 12. 2018, bo Dr Dawna Cato ob 15:00 uri v P2 izvedla predavanje z naslovom »Transition to Professional Practice Readiness«.
  • V torek, 4. 12. 2018, bo Prof Dr Tricia Thomas ob 15:00 uri v P2 v okviru raziskovalnega popoldneva izvedla predavanje z naslovom »Nursing Leadership: Issues and Perspectives«.
  • V sredo, 5. 12. 2018, bo Dr John W. Nelson ob 10:00 uri v P2 izvedel predavanje z naslovom »Nurse Job Satisfaction, What and How are We Measuring this Globally?«
  • V četrtek, 6. 12. 2018, bo Dr John W. Nelson ob 10:00 uri v P2 izvedel predavanje z naslovom »Building a Body of Research in Caring Science«.

 

Po zadnjem predavanju bomo slovesno zaključili praznovanje 25. letnice odličnosti Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede, ki je potekala v celem koledarskem letu 2018, v sejni sobi fakultete. Fakulteta in njeni zaposleni so namreč od ustanovitve stremeli k temu, da bi zdravstveni negi in družbi ponujali celostni sistem visokošolskega izobraževanja. Mednarodna, znanstvenoraziskovalna in izobraževalna dejavnost je še danes osrednje težišče v razvoju fakultete. Z uspešnim raziskovalnim delom, povezovanjem s svetovno znanimi in uglednimi institucijami ter z uspešnim vključevanjem študentov v raziskovalno delo je UM FZV postala mednarodno prepoznavna fakulteta.

 


Dr John W. Nelson je predsednik in vodilni analitik podjetja Helthcare Environment, ki se ukvarja z izvajanjem raziskav, statističnimi analizami in izboljševanjem kakovosti v zdravstvu. Dr Nelson je mednarodni strokovnjak na področju psihometričnega testiranja konstruktov skrbi in zadovoljstva pri delu v zdravstvu. Ima tudi 30 let izkušenj v praksi zdravstvene nege, in sicer na področju patronažnega varstva in kirurške zdravstvene nege. Dr Nelson je član Sigma Theta Tau International, kjer je ustanovil in 5 let vodil Caring international Research Collaborative. Izdal je 2 knjigi, med drugim je soavtor knjige Measuring Caring, International Research on Caritas as Healing, ki sta jo izdala skupaj z Dr Jean Watson. Je avtor več kot 30 poglavij v knjigah ter 70 člankov in prispevkov na konferencah.

 

 


Prof Dr Tricia Thomas je prodekanica za prakso na Grand Valley State University, Kirkhof College of Nursing. Je prejemnica številnih nagrad in članica več združenj, med drugim tudi Sigme Thete Tau International. Objavila je več knjig in preko 50 poglavij osredotočenih na vodenje in administracijo zdravstvene nege, izboljševanje kakovosti, interprofesionalnih timov, strateško načrtovanje in na dokazih utemeljeno prakso. Njen raziskovalnih interes obsega vodenje v zdravstveni negi, vodenje in razvoj voditeljev, strateško načrtovanje, na dokazih utemeljena zdravstvena nega, koordiniranje oskrbe ter strategije za interprofesionalno izobraževanje, raziskovanje in izide. V zadnjih 10 letih je koordinirala številne projekte, osredotočene na varnost zaposlenih, uporabo tehnologij za preprečevanje padcev, prenehanja kajenja in izboljševanja izobraževanja v zdravstveni negi.

 


Dr Dawna Cato je predsednica gospodarske družbe Transition to Professional Practice Nurse Consulting, ki se ukvarja z razvojem, implementacijo in vrednotenjem na dokazih utemeljenih programov za razvoj profesionalnih kompetenc medicinskih sester in zagotavljanja varnosti in kakovosti oskrbe pacientov. Od leta 2006 deluje v akademskem in bolnišničnem okolju. Njen raziskovalni interes obsega vodenje sprememb za izboljšanje izidov pri pacientih. Trenutno je tudi vodja Arizona State Education Practice Collaborative.

 

 

 


Clinical Assist Prof Dr Kenneth Oja je zaposlen na University of Arizona, College of Nursing. Njegov raziskovalni interes obsega vodenje kliničnih raziskav v bolnišničnem okolju, kreativno poučevanje in učenje v zdravstveni negi ter vpeljavo diplomantov zdravstvene nege v prakso. Dr Oja je tudi RN Clinical Research Program Director v Banner University Medical Centre, Pheonix, Arizoni, kjer je odgovoren za spodbujanje raziskovanja zaposlenih v zdravstveni negi z namenom načrtovanja in izvajanja inovativnih, visoko kakovostnih kliničnih raziskav, interpretiranja in diseminacije rezultatov.

 

 


Prof Dr. Sebahat Gözüm je dekanica Akdeniz University, Faculty of Health Sciences. Objavila je več kot 65 strokovnih in znanstvenih člankov ter mentorirala oz. somentorirala več kot 14 doktorskih študentov. Njen raziskovalni interes obsega razvoj patronažne zdravstvene nege, javnega zdravstva, integrativne zdravstvene nege, komplementarnih pristopov v zdravstvu, onkološke zdravstvene nege in transkulturne zdravstvene nege.

 

 

 


Theresa Williamson je Associate Nurse Director v Golden Jubilee National Hospital na Škotskem.

 

 

 

 

 


 
26.11.2018 - 09:30 do 12:00
Predavalnica P2
Datum objave:
09.11.2018

  •  
  • 1 of 20